ALGEMENE VOORWAARDEN CrossFit 0342 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst van CrossFit 0342 en Bootcamp Morren. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden CrossFit 0342, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. CrossFit 0342 is gevestigd te Barneveld en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60665343. 

 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 
 • a. CrossFit 0342 drijft een onderneming die onder meer fitness trainingen, outdoor workouts en voedingsadvies voor particulieren en bedrijven verzorgt onder de naam ‘Crossfit’, ‘Bootcamp’, ‘BoksFit’, ‘(Duo)Personal Training’, ‘Teambuildingsactiviteiten’ en ‘Voedingsadvies’. 
 • b. Deze Algemene Voorwaarden CrossFit 0342 zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een training die op enig moment tussen CrossFit 0342 en een deelnemer, contractspartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden CrossFit 0342. 
 • c. Iedere rechtsverhouding inzake een training met CrossFit 0342 valt onder deze Algemene Voorwaarden CrossFit 0342 en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden CrossFit 0342 geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten. 
 • d. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden CrossFit 0342 strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven. 
 • e. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden CrossFit 0342 op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het CrossFit 0342 toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling. 
 1. OVEREENKOMST 
 • a. Een overeenkomst tussen CrossFit 0342 en haar deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie. 
 • b. Het wijzigen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van CrossFit 0342. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij. 
 • c. Voor CrossFit 0342 ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan. 
 • d. Aanmeldingen voor de reguliere trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem (WOD App). De aanmelding via dit systeem is verplicht. 
 • e. Deelnemers kunnen zich voor aanvang van een reguliere training nog uitschrijven . In het aanmeldingssysteem staat per training de desbetreffende termijn aangegeven waarbinnen dit dient te geschieden. Bij later of niet annuleren is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. 
 • f. CrossFit 0342 is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden. 
 1. GELDIGHEID ABONNEMENTEN EN RITTENKAARTEN
 • a. Abonnementen bij CrossFit 0342 zijn maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. 
 • b. De geldigheidsduur van de strippenkaart en pakket: 

– 10 strippenkaart Bootcamp/BoksFit 4 maanden
– 5-strippenkaart Bootcamp/BoksFit 2 maanden
– 10 strippenkaart CrossFit 6 maanden.
– pakket 10 (DUO) Personal Trainingen 4 maanden
– pakket 20 (DUO) Personal Trainingen 12 maanden 

 • c. Abonnementen, pakketten en strippenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. 
 • d. Bij zware blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen wij het abonnement bevriezen. CrossFit 0342 kan hiervoor een doktersverklaring verlangen. 
 1. BETALING
 • a. Betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde online betalingssysteem (WOD App) 
 • b. CrossFit 0342 heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

5.WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR CrossFit 0342 

 • a. CrossFit 0342 behoudt zich het recht voor een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. 
 • b. Buitengewone omstandigheden leveren voor CrossFit 0342 altijd overmacht op en ontheffen CrossFit 0342 van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is CrossFit 0342 ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen. 
 • c. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. CrossFit 0342 is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden. 
 • d. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door CrossFit 0342 van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij. 
 1. VAKANTIE
 • a. Crossfit 0342 behoudt het recht om maximaal twee weken aaneengesloten te sluiten tijdens de zomervakantie.
  b. Tijdens de vakanties lopen de abonnementen door en zijn deze niet tijdelijk opzegbaar. 

 7. ANNULERING OP BEËINDIGING TRAININGSTRAJECT OF ABONNEMENT DOOR DE DEELNEMER, CONTRACTPARTNER OF WEDERPARTIJ 

 • a. Annuleren van een inschrijving voor een trainingstraject kan alleen schriftelijk en vóór het trainingstraject is gestart. CrossFit 0342 bevestigt de annulering schriftelijk. In het geval dat het trainingstraject is gestart, kan niet meer worden geannuleerd. 
 • b. Het beëindigen van een abonnement of trainingstraject dient altijd schriftelijk te geschieden. De opzegging dient te worden verzonden naar CrossFit 0342, Zonnebloemstraat 108, 3772GT Barneveld of via info@crossfit0342.nl 
 • c. Bij het beëindigen van een abonnement of trainingstraject geldt één maand opzegtermijn, te rekenen van de datum van ontvangst van de opzegbrief/email. 
 • d. De kosten voor de deelnemer, contractspartner of wederpartij zijn:
  – annuleren tot meer dan 4 weken voor aanvang van het trainingstraject: kosteloos;
  – 3 tot 4 weken voor aanvang van het trainingstraject: 25% van het factuurbedrag;
  – 2 tot 3 weken voor aanvang van het trainingstraject: 50% van het factuurbedrag;
  – 1 tot 2 weken voor aanvang van het trainingstraject: 75% van het factuurbedrag;
  – tot 1 week aanvang van het trainingstraject: het gehele factuurbedrag. 
 1. AANSPRAKELIJKHEID
 • a. CrossFit 0342, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training. Deelname aan een training van CrossFit 0342 geschiedt op eigen risico. 
 • b. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van CrossFit 0342, haar medewerkers en trainers, is CrossFit 0342 niet aansprakelijk. 
 • c. CrossFit 0342 is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is CrossFit 0342 niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. Een training kan intensief en blessuregevoelig zijn. De deelnemer, contractspartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. CrossFit 0342 behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training. 
 • d. CrossFit 0342 is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of wederpartijen. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training. 
 1. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY 
 • a. CrossFit 0342 respecteert de privacy van haar deelnemer, contractspartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. CrossFit 0342 gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. CrossFit 0342 zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren. 
 • b. De verstrekte informatie op de website www.crossfit0342.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie. 
 • c. Hoewel CrossFit 0342 de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan CrossFit 0342 niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. CrossFit 0342 aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van CrossFit 0342 sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. 
 • d. De website www.crossfit0342.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van CrossFit 0342. 
 • e. CrossFit 0342 kan foto’s van deelnemers gebruiken voor social media of haar website. Mocht de deelnemer hier niet mee akkoord gaan dan dient de deelnemer dit vooraf per email aan CrossFit 0342 door te geven. 
 1. HUISREGELS:
 • a. De deelnemer dient zich te houden aan de door CrossFit 0342 gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van ondere andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. 
 • b. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit 0342 gerechtigd de deelnemer de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of terugbetaling van de lidmaatschapskosten. 
 1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 
 • a. Van deze Algemene Voorwaarden CrossFit 0342 kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door CrossFit 0342. 
 • b. Op elke overeenkomst tussen CrossFit 0342 en een deelnemer, contractspartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing. 
 • c. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden CrossFit 0342 van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.